Waran dödar patienter !

Detta photo togs den 25 juni 2010 på strandrestauranten i Åhus i Kristianstads kommun.

Den  06 februari 2009 skrev kardiologen följande daganteckningar i min mors patientjournal   (citat):     "Stark indikation föreligger för övergång till Waranbehandling" !    

                         Lagbestämmelsen i tredje kapitlet, sjätte paragrafen, andra stycket, punkt nummer fem i patientdatalagen   (3 kap, 6 §, 1:a st, p nr 5 patientdatalagen,  SFS 2008:355)   har följande ordalydelse   (citat):     "En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga ska en patientjournal alltid innehålla,   5.   uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning."

                         I min mors patientjournal finns definitivt inga som helst journalanteckningar som skulle kunna påstås stämma överens med lagbestämmelserna i patientdatalagen   (se ovan).   Därav följer att min mor från och med den  06 februari 2009  dagligen behandlades med Waran som i verkligheten innehåller råttgiftet Warfarinnatrium     (se Kemikalieinspektionens föreskrifter  KIFS  2008:3).   utan att lagligen ha informerats om detta fasansfulla / barbariska faktum. Den   EJ INFORMERADE WARANBEHANDLINGEN   måste definieras som   PÅTVINGADE KROPPSLIGA INGREPP   i strid med grundlagsbestämmelsen i 2 kap, 6 § Regeringsformen   (2 kap, 6 § RF, SFS 1974:152).

                              Råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran)   kumuleras i människokroppen i patientens melanin- och keratinceller i huden och håret, hjärnan och ögonen samt öronen     (se Robert Kronstrand:     Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning i Linköping:   "DET HÄNGER PÅ HÅRET";   www.bioscience-explained.org).   

                              Ingående Warfarin / Warfarinnatrium är en antikoagulant med kumulativ verkan. Warfarin / Warfarinnatrium hämmar protrombinsyntesen och ger sköra kapillärer med blödningar i slemhinnor och inre organ. Karaktäristiska symtom kan vara allmän slöhet och / eller näsblod, blodig avföring, bleka slemhinnor eller bristningar i ögats bindhinna. Blödningar kan också uppstå i leder och andra inre organ.  Faroangivelser:   H360D:   Kan skada det ofödda barnet,   H372:   Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering     (se Säkerhetsdatablad:   "Anticimex Warfarin konc",   utfärdat den  26 maj 2011,  version 2,   Leverantör:   Anticimex AB,  Box 47025,  10074  Stockholm).    

                              Kardiologen hade den  06 februari 2009  varit lagligen skyldig enligt bestämmelserna i patientdatalagen   (se ovan)   att lämna dessa detaljerade och utförliga informationer angående det verkliga / faktiska innehållet i giftmedlet Waran   (råttgiftet Warfarinnatrium).

                              Verkan / Effekten av den dagliga behandlingen av min mor med råttgfitet Warfarinnatrium visade sig successivt:     Succesivt tilltagande andningsproblem / andningsnöd,   successivt tilltagande ledbesvär,  tre oförklarliga / plötsliga fallolyckor den  05 augusti 2010,  den 04 september 2010  och den  05 oktober 2010,   järnbristanemi den  21 oktober 2010.  

                              Den patientansvariga distriktsläkaren förkunnade den  21 oktober 2010  min mors dödsdom genom att    UTAN NÅGON SOM HELST SAKADEKVAT INFORMATION   ordinera  omedelbar utsättning av det blodförtunnande giftmedlet Waran     UTAN ATT ERSÄTTA DET BLODFÖRTUNNANDE GIFTMEDLET WARAN MED ETT ALTERNATIVT BLODFÖRTUNNANDE MEDEL,  till exempel:     BarnAlbyl / AlbylMinor = Acetylsalicylsyra   eller   Pradaxa, etc.

                              Verkan / Effekten av distriktsläkarens dödsdom visade sig tjugofem  (25)  dagar senare, den  16 november 2010,  då min mor drabbades av en stroke / ett slaganfall / en hjärninfarkt med dödsföljd. Den  10 december 2010  dog min mor en fasansfull och plågsam kvävningsdöd.

                               Beslutsmotiven / tankegångarna bakom läkarbeslutet den  21 oktober 2010  kan knappast påstås vara andra motiv / tankegångar än följande:     Patienten har uppenbart utvecklat en livshotande råttgiftsförgiftning. Då beslutar jag som patientansvarig distriktsläkare att omedelbart sätta ut det blodförtunnande råttgiftsmedlet Waran i syfte att på det sättet framkalla / framtvinga patientens   (min mors)   död genom stroke / slaganfall / hjärninfarkt. På det sättet kan jag som patientansvarig distriktsläkare samtidigt dölja / kamouflera den uppkomna råttgiftsförgiftningen.

                         Fotot av min mor togs den  10 oktober 2010  i Malmö. Min mors ansiktsuttryck visar tydligt att min mor trots tre fallolyckor definitivt ej befann sig i slutskedet av sitt liv. Distriktsläkarens grovt människoföraktande och uppenbart skrupelfria / samvetslösa beslut den  21 oktober 2010  framkallade / framtvingade en livsglad och livsvillig människas död, min mors död.

Senaste kommentarer

28.01 | 18:32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

...
12.01 | 11:45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

...
03.05 | 14:02
Waran=Råttgift dödar har mottagit 3
27.04 | 15:27
Nobeldagen-vetenskap har mottagit 1
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS