JO GYNNAR MAKTMISSBRUK !

JO ÄRENDE NR:  3516-2014,   JO BESLUT DEN  04 SEPTEMBER 2014:     JO GYNNAR      de uppenbart osakliga och verklighetsförnekande, de uppenbart partiska och helt godtyckliga samt uppenbart av maktmissbruk / illojal maktanvändning   (Détournement de pouvoir)   präglade beslut och domar som åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Högsta Förvaltningsdomstolen tidigare har fattat i ärendet.

Av lagen   (SFS 1986:765)   med instruktion för Riksdagens ombudsmän framgår med all önskvärd tydlighet att Riksdagens Ombudsmän - JO   skall ha tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden   (1 §).

Sålunda skall Riksdagens Ombudsmän - JO utöva tillsyn över t.ex.  statliga myndigheter,  tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter   (2 §).

Riksdagens Ombudsmän - JO skall särskilt se till att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten   (3 §).

Ombudssmännens tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från allmänheten   (5 §).

Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott   (6 §).

Om det, när det gäller den som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller inom djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten, får ombudsman göra anmälan om detta till den som har befogenhet att besluta i frågan   (6 §).

I JO-ärendet med Dnr:   3516-2014   föreligger entydig skriftlig bevisning för mina påståenden     *     att min mor har fullständigt / totalt oinformerad behandlats med råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran),     *     att de ansvariga läkarna därigenom bevisligen har åsidosatt de upplysnings- och informationsskyldigheter som de enligt tvingande lagbestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen   (SFS 1982:763),   med flera lagar hade varit lagligen skyldiga att fullgöra,     *     att de ansvariga läkarna därigenom har berövat min mor sin lagligen fastställda självbestämmanderätt gällande valet av behandlingsmetod / valet av läkemedel,     *     att de ansvariga läkarna fullständigt / totalt har ignorerat det toxikologiska faktum att råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran)   successivt lagrades / kumulerades i min mors melanin- och keratinceller i min mors hår och hud, hjärna och ögon, öron och finger / fotnaglar,     *     att min mors tre fallolyckor sålunda framkallades / vållades av behandlingen med råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran),     *     att min mors järnbristanemi uppenbart framkallades / vållades av behandlingen med råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran),     *     att läkarnas plötsliga / överrumplande Waran-utsättningsbeslut i oktober 2010, kombinerat med blodtransfusioner    (OCH UTAN ATT SÄTTA IN ETT ALTERNATIVT BLODFÖRTUNNANDE MEDEL !)     måste anses ha fattats i syfte att därigenom framkalla / vålla min mors stroke / hjärninfarkt i november 2010  med dödsföljd i december 2010,     *     att de ansvariga läkarna sålunda måste anses ha uppfyllt kriterierna / rekvisita för brottet:   misshandel / grov misshandel med dödsföljd   (BrB 3 kap, 5 eller 6 §§),     *     att åklagarmyndigheten måste anses ha åsidiosatt sina lagenliga skyldigheter enligt Rättegångsbalken   (RB 20 / 23 kap)   genom att ej inleda förundersökning mot de ansvariga läkarna,     *     att Socialstyrelsens enhet för Enskildas klagomål måste anses ha åsidosatt sina lagenliga skyldigheter genom att ej anmäla de anmälda läkarna till åklagare för väckande av åtal,     *     att Riksdagens Ombudsmän - JO sålunda måste anses ha varit lagligen skyldiga att anmäla de ansvariga läkarna till respektive huvudman för väckande av åtal.

JO-beslutet den  04 september 2014 gynnar uppenbart det grovt osakliga och grovt verklighetsförnekande, uppenbart partiska och grovt godtyckliga beslutet som Högsta Förvaltningsdomstolen fattade den  02 juni 2014  genom att vägra mig anstånd för rättsmedicinsk undersökning av min mors döda kropp / stoft.

JO-ärendet med Dnr:   3516-2014   visar på ett övertydligt sätt att det i Sverige finns en brottsbagatelliserande- och  brottsförnekande myndighetsmaffia inom den offentliga förvaltningen      (Détournement de pouvoir et Pactum turpe in fraudem legis)     som med alla till buds stående dels pseudolagliga och dels lagstridiga medel strävar efter att skydda de läkare som medvetet och uppsåtligt måste anses ha framkallat / vållat min mors död    dels    genom den fullständigt / totalt  oinformerade behandlingen med råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran)   och dels genom det plötsliga utsättandet av råttgiftet Warfarinnatrium   (Waran)    utan att skyndsamt återupprätta min mors helt nödvändiga strokeskydd genom ett alternativt och råttgiftfritt blodförtunnande medel / antikoagulationsmedel. 

Genom sitt beslut den  04 september 2014  förnekar Riksdagens Ombudsmän uppenbart de entydigt bevisförda fakta som jag ovan har åberopat och ställer sig i stället gynnande / stödjande bakom de tjänstemän / befattningshavare som bevisligen har åsidosatt sina lagenliga skyldigheter / åligganden i förhållande till min mor och i förhållande till mig själv.  

Av det sagda följer uppenbart att Sverige behöver en     "Aktionsgrupp mot osaklighets- och partiskhets- och godtyckesvåldet",    det vill säga mot den illojala maktutövningen   (Détournement de pouvoir)   respektive mot maktmissbruket dels inom Hälso- och sjukvården, dels inom den offentliga förvaltningen och dels inom domstolsväsendet.   

Synpunkter tar jag emot på min Email-adress:

konradvonzedlitz@telia.com

 

Senaste kommentarer

28.01 | 18:32

Hej, Tina, sex år har gått sedan min mors död. Men fortfarande utgör det sättet på vilket hon dog en fasansfull mardröm för mig, och kommer att förbli så.

...
12.01 | 11:45

Herregud när man läser detta, så hemskt!

...
03.05 | 14:02
Waran=Råttgift dödar har mottagit 3
27.04 | 15:27
Nobeldagen-vetenskap har mottagit 1
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS